Przejdź do menu głównego Przejdź do treści strony Przejdź do stopki
Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl
pl

Stowarzyszenie Willa Decjusza

W Willi Decjusza swoją działalność prowadzi także nieprzerwanie powstałe w 1996 Stowarzyszenie Willa Decjusza.

Działalność programowa Stowarzyszenia od początku ma charakter interdyscyplinarny, a tematyka realizowanych projektów obejmuje zagadnienia służące rozwojowi międzynarodowej współpracy kulturalnej i intelektualnej, pogłębianiu procesów integracji europejskiej, ochronie dziedzictwa kulturowego, kształtowaniu postaw tolerancji oraz promocji praw człowieka. Wyjątkowe miejsce w działalności Willi zajmuje również literatura i jej tłumaczenia służące wzajemnemu poznaniu oraz dialogowi narodów i kultur.

Programy Stowarzyszenia Willa Decjusza można podzielić na 3 główne obszary:

- rozwijanie myśli humanistycznej i społeczeństwa obywatelskiego,
- wspieranie i propagowanie twórczości artystycznej i literackiej,
- promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego oraz tradycji Willi Decjusza.

HUMANIZM I SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

Wartości związane z humanizmem i społeczeństwem obywatelskim znajdują odzwierciedlenie w wieloletnich programach Stowarzyszenia, które promują współpracę międzynarodową, dialog i tolerancję w życiu publicznym oraz ideę ochrony praw człowieka.

LETNIA SZKOŁA WYSZEHRADZKA

Flagowym programem Stowarzyszenia Willa Decjusza jest Letnia Szkoła Wyszehradzka - dwutygodniowy cykl szkoleń młodych ludzi z krajów Grupy Wyszehradzkiej i Europy Wschodniej realizowany corocznie od 2002 roku.

Więcej informacji o projekcie: https://www.visegradsummerschool.org/ 


POLSKA NAGRODA IMIENIA SÉRGIO VIERA DE MELLO 

W roku 2003 Stowarzyszenie Willa Decjusza ustanowiło Nagrodę imienia Sérgio Vieira de Mello, Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka ONZ, który tego samego roku zginął tragicznie w zamachu bombowym w Iraku. Nagroda przyznawana jest corocznie osobom i organizacjom pozarządowym za ich szczególne zasługi dla pokojowego współistnienia i współdziałania społeczeństw, religii i kultur. W Kapitule Nagrody zasiadają przedstawiciele: Prezydenta RP, Ambasadora Federacyjnej Republiki Brazylii, Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców, Ambasad i Konsulatów wspierających działania Stowarzyszenia w zakresie praw człowieka, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej (do 2020 r.), Rzecznika Praw Obywatelskich, Fundatorów oraz Inicjatorów Nagrody – Fundacji ZNAK i Stowarzyszenia Willa Decjusza, a od 2020 roku Prezydenta Miasta Krakowa. Dotychczasowymi Laureatami Nagrody są m.in.: Tadeusz Mazowiecki, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Siergiej Kowaliow, Szewach Weiss, Pietro Bartolo czy śp. Paweł Adamowicz.

Więcej o nagrodzie: https://www.facebook.com/WillaDecjusza/videos/429913155038326 

ICORN

Dzięki inicjatywie podjętej przez Stowarzyszenie Willa Decjusza, Kraków, jako pierwsze miasto z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej, przystąpił w 2011 roku do Międzynarodowej Sieci Miast Schronienia ICORN, zrzeszającej ponad 70 miast z całego świata, które oferują azyl pisarzom prześladowanym ze względu na swoją twórczość. Od 2011 roku w Krakowie schronienie znalazło dziesięcioro pisarzy, m.in.: Lawon Barszczewski (Białoruś), Asli Erdogan (Turcja), Monem Mahjoub (Libia), Kholoud Charaf (Syria) czy Aiun Nin (Angola). Kraków aktywnie działa również w strukturze Sieci ICORN – w latach 2014-2018 Danuta Glondys, ówczesna dyrektorka Stowarzyszenia Willa Decjusza, zasiadała w jej Zarządzie. W 2020 roku w skład Zarządu wszedł natomiast Robert Piaskowski, Pełnomocnik Prezydenta Krakowa ds. Kultury.

https://willadecjusza.pl/program-rezydencjalny-miedzynarodowej-sieci-miast-schronienia-icorn 

EUROPEAN ALLIANCE OF ACADEMIES

Stowarzyszenie jest także członkiem założycielem nowej inicjatywy European Alliance of Academies, powołanej w październiku 2020 roku, a skupiającej instytucje kultury i uczelnie wyższe działające międzynarodowo na rzecz wolności słowa i twórczości artystycznej oraz członkiem stowarzyszonym sieci Scholars at Risk, dającej możliwość kontynuacji pracy naukowej i badań naukowcom prześladowanym w państwach pochodzenia.


LABORATORIUM DIALOGU KULTUR

Laboratorium Dialogu Kultur to program kompleksowy, zaplanowany do 2022 roku. Zawiera trzy główne komponenty: „Centrum Literackie”, „Platforma Dialogu Międzykulturowego” oraz „Renesans jako przestrzeń dialogu kultur”. Interdyscyplinarny charakter przedsięwzięcia pozwala na wieloaspektowe spojrzenie na rolę kultury we współczesnym świecie oraz podejmowanie zagadnień dotyczących międzynarodowej współpracy kulturalnej i naukowej, w tym metod zarządzania i źródeł finansowania kultury. 

ROZWIJANIE I PROPAGOWANIE TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ

Literatura i tłumaczenia są obecne w programach Stowarzyszenia od samego początku dzięki osobie Albrechta Lemppa, slawisty, tłumacza literatury polskiej, a zarazem menedżera kultury, który pełnił funkcję pierwszego dyrektora odnowionej Willi. Swoją misję Stowarzyszenie realizuje przede wszystkim poprzez istniejący od 1998 roku – najstarszy w Polsce – program rezydencji literackich, który obejmuje aktualnie:

WYSZEHRADZKIE REZYDENCJE LITERACKIE

Wyszehradzkie Rezydencje Literackie - cykl pobytów rezydencjalnych i wydarzeń literackich adresowany do twórców z krajów Grupy Wyszehradzkiej, realizowany jednocześnie w Polsce, Słowacji, Czechach i na Węgrzech. Program opiera się na partnerstwie czterech Instytucji Goszczących z każdego kraju V4: Institutu umeni w Pradze, Petőfi Irodalmi Múzeum w Budapeszcie, Literarnégo informačnégo centrum w Bratysławie oraz Stowarzyszenia Willa Decjusza w Krakowie, będącego liderem i operatorem programu.

Więcej informacji o projekcie: https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/literary-residency-program/ 

Stypendia Twórcze i Scenariopisarskie - program rezydencjalny organizowany wraz z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej, adresowany do niemieckich pisarzy oraz tłumaczy, a od 2019 roku skierowany do polskich oraz niemieckich scenariopisarzy filmowych, radiowych czy teatralnych, a także twórców scenariuszy do gier planszowych i komputerowych.

WRITE THE GAME

Szczególnym projektem Stowarzyszenia, promującym literaturę w jej najbardziej nowoczesnych formach, jest, realizowana od 2016 roku Write the Game – Szkoła Letnia Scenariuszy Gier Komputerowych – nowatorski i interdyscyplinarny projekt z zakresu rozwoju sektorów kreatywnych. W każdej edycji grupa uczestników przechodzi kompleksowy kurs tworzenia scenariuszy, prowadzony przez najlepszych polskich i zagranicznych scenariopisarzy oraz ekspertów, a także uczestniczy w spotkaniach sieciujących i wizytach studyjnych w najlepszych polskich studiach gier.

https://villa.org.pl/literatura/

PROMOCJA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ORAZ TRADYCJI WILLI DECJUSZA

Promocji i ochronie polskiego i europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz tradycji kulturalnych związanych z Willą Decjusza służą działania realizowane w ramach szeroko zakrojonych programów kulturalnych i edukacyjnych prezentujących historię zespołu pałacowo-parkowego oraz tradycje kulturowe Europy. Wśród nich są m.in.:

Szlak Renesansu w Małopolsce - głównym założeniem projektu jest aktywizacja i promocja szlaku dziedzictwa kulturowego Małopolski poprzez organizację otwartych wydarzeń i udostępnienie szerokiej publiczności zabytkowych obiektów pochodzących z epoki Renesansu w atrakcyjnej, kompleksowej i zintegrowanej formule ze szczególnym uwzględnieniem historii i tradycji regionu.

Niedziela u Decjusza - doroczny plener edukacyjno-artystyczny o charakterze pikniku rodzinnego realizowany w najbliższym otoczeniu Willi Decjusza od 1996 roku, od 2019 we współpracy z Instytutem Kultury Willa Decjusza. Koncepcja artystyczna opiera się na dialogu historii z nowoczesnością i połączeniu różnych dyscyplin sztuki: plastyki, tańca a także teatru i muzyki. Na estradzie plenerowej odbywają się występy zespołów dziecięcych i młodzieżowych a także artystów scen polskich. Projekt nawiązuje do wcześniejszych cykli muzyczno-edukacyjnych, takich jak: Międzynarodowa Letnia Akademia Sztuki (2002-2016), Ogrody Twórczości (2008-2016), Dziedzictwo Chopina (2006-2015).

Ochrona dziedzictwa – studia podyplomowe – to projekt edukacyjny, którego celem jest opracowanie od podstaw nowego kierunku studiów podyplomowych w zakresie ochrony dóbr kultury na wypadek sytuacji kryzysowej i wojny. W ramach programu interdyscyplinarny zespół ekspertów z bogatym doświadczeniem międzynarodowym stworzy program przyszłych studiów, a także pakiet niezbędnych materiałów naukowych. Jednym z celów projektu jest podkreślenie wagi ochrony dóbr kultury w sytuacjach konfliktów międzynarodowych w czasie konfliktów zbrojnych i sytuacji wyjątkowych. Projekt finansowany jest z funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Więcej informacji o projekcie: https://www.facebook.com/ochronadziedzictwawsytuacjikryzysowej 

CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORÓW

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Willa Decjusza bazuje na wcześniejszych wieloletnich programach adresowanych do Seniorów (m.in. SAGA – warsztaty kreatywnego pisania), daje możliwość skorzystania z szerokiego spektrum zajęć, ale przede wszystkim integracji i rozwoju własnych zdolności i pasji oraz nabywania nowych umiejętności.

Więcej o projekcie:https://villa.org.pl/centrum-aktywnosci-seniora/o-projekcie/

Edukacja o dziedzctwie

INTERPRETACJA NIEWIDZIALNEGO DZIEDZICTWA - PROGRAM PODNOSZĄCY KOMPETENCJE W ZAKRESIE EDUKACJI POZAFORMALNEJ OSÓB NIEWIDZĄCYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

Interpretacja niewidzialnego dziedzictwa to nowy projekt realizowany w ramach programu Erasmus + – Mobilność edukacyjna, Mobilność kadry edukacji dorosłych. Stowarzyszenie Willa Decjusza będzie miało przyjemność prowadzić projekt, którego celem jest włączanie i aktywizacja osób niewidomych i słabowidzących w działania edukacyjne i kulturalne przy wykorzystaniu nowych metodologii.

W ciągu projektu, odkrywaliśmy nowy obszar działań nastawiony na aktywizację osób niewidomych w edukację pozaformalną. Przy wykorzystaniu kultury oraz jej odbioru jako bodźca zewnętrznego włączaliśmy osoby niewidome oraz słabowidzące w aktywności powiązane z interpretacją oraz udostępnianiem dziedzictwa kulturowego. Osoby te pod kierunkiem swoich mentorów zdobywali wiedzę nie tylko historyczną, ale także przestrzenną na temat danego obiektu zabytkowego. Następnie te osoby stawały się „przewodnikami” dla odbiorców widzących, aby pokazać im całkowicie inną perspektywę postrzegania dziedzictwa kulturowego. Program ten nadal jest nowym punktem oferty edukacyjnej SWD, który jest w fazie testowania oraz udoskonalania, także niezbędnym jest poszerzanie wiedzy oraz poznanie nowych narzędzi i metodologii w tej sferze.

W ramach programu „Niewidzialne dziedzictwo…”, odbywały się kursy językowe i szkolenia przygotowawcze, a także wyjazdy tzw. job shadowing, które miały na celu obserwowanie pracy instytucji zagranicznych, które mają wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie w działaniu na rzecz aktywizacji osób niewidomych i słabowidzących. Takie wyjazdy pozwolają na podniesienie jakości, wartości merytorycznej oraz wpłyną na atrakcyjność przyszłych programów realizowanych przez SWD. Aby osiągnąć wszystkie zamierzone cele, będziemy współpracowano z z trzema organizacjami:
Rijksmuseum, Holandia – projekty kierowane do osób niewidomych, sposoby udostępniania przestrzeni osobom niewidomym, edukacja o dziedzictwie;
The National Institute for the Blind, Visually Impaired and Deafblind, Islandia – odbiór sztuki przez osoby niewidome, osoby niewidome w wieku seniorskim, narzędzia edukacyjne, metody pracy z osobami niewidzącymi, rozwiązania instytucjonalne; European Cultural Centre of Delphi, Grecja – aktywizacja osób niewidomych do uczestnictwa w szeroko pojętej kulturze oraz edukacji.
Realizacja tego programu pozwoliła nie tylko na podniesienie kompetencji kadry SWD, ale także przełożyła się na realne projekty edukacyjne, które będą włączać osoby narażone na wykluczenie społeczne ze względu na niepełnosprawność wzrokową.

Projekt był finansowany w ramach programu Unii Europejskiej – Erasmus+ w kwocie 25 096 EUR
Więcej informacji o działalności i prowadzonych przez Stowarzyszenie Willa Decjusza programach znajdą Państwo pod linkiem:
https://villa.org.pl/


DANE KONTAKTOWE:
Stowarzyszenie Willa Decjusza
ul. 28 Lipca 1943 17 a, 30 233 Kraków
tel. +48 12 425 36 38, +48 425 36 44, +48 503 088 476
fax: +48 12 425 36 63

Sekretariat
villa@villa.org.pl
tel. +48 503 088 476
Ta strona używa plików cookies dowiedz się więcej