pl
A A A

Polityka prywatności


Wykonując obowiązki administratora danych osobowych określone w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujmy, iż Instytut Kultury Willa Decjusza (dalej IKWD) przygotował poniższą informację dla osób, których dane przetwarza. Celem przekazania przez IKWD informacji jest umożliwienie Państwu oraz Państwa pracownikom skorzystania z uprawnień określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych tj. w szczególności z prawa dostępu do danych, prawa do sprostowania danych, usunięcia danych i pozostałych praw określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.

Ten Komunikat nie nakłada na Państwa żadnych dodatkowych obowiązków. W zakresie danych osobowych wskazanych przez Państwa do kontaktów z IKWD, prosimy jedynie o zapoznanie tych osób z treścią informacji bądź odesłanie tych osób do strony www.villa.org.pl.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Instytut Kultury Willa Decjusza: zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Instytut Kultury Willa Decjusza jako Administrator danych osobowych Pani/Pana, będących osobą fizyczną (osobą, której dane dotyczą), podaje następujące informacje.

1. Dane dotyczące Administratora:
Instytut Kultury Willa Decjusza, ul. 28 lipca 1943 17a, 30-233 Kraków
dane kontaktowe: willa@willadecjusza.pl

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• obsługi bieżącej projektów
• prowadzenia korespondencji dot. bieżącej działalności Instytutu Kultury Willa Decjusza
• wysyłania zaproszeń na konferencje, debaty, seminaria, spotkania oraz przyjmowania potwierdzeń obecności oraz potwierdzeń dołączenia do naszych akcji i kampanii
• przesyłania informacji o naszych publikacjach, akcjach i kampaniach, itp.
• wysyłania newslettera
• wysyłania informacji o możliwości wsparcia naszej działalności darowizną lub 1% podatku.
• realizacji zawartych umów zlecenia usługi lub o wykonanie dzieła, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
• wykonania obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych dla celów podatkowych i rachunkowych,
• wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, to jest: (i) dla celu marketingu usług i produktów własnych Administratora, (ii) w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, (III) dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, co obejmuje raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług, tworzenie modeli statystycznych, (IV) dla celów administracyjnych, a także do zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji
• sprzedaży biletów
• obsługi procesów rekrutacji projektów.

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
• podmioty wspierające operacyjne wykonywanie Umowy, takie jak: obsługa techniczna urządzeń i produktów służących realizacji Umowy, obsługa faktur, obsługa platform do kontaktów, podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską,
• podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, a w zakresie związanym
z obroną lub dochodzeniem roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.

5. Przysługuje Państwu, w odniesieniu do Państwa danych osobowych, w zakresie i z zachowaniem wyjątków wynikających z RODO lub innych przepisów prawnych prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
• żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
• żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
• żądania ograniczenia przetwarzania danych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
• przenoszenia danych w zakresie określonym art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych,
• wniesienia skargi do UODO w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych powyżej celów.

Informacja dot. wykorzystywania plików cookie

Wykorzystujemy pliki cookie w celu usprawnienia działania naszej strony internetowej. Ograniczenie lub wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie nie ma wpływu na jakość jej przeglądania.

Jak usunąć lub wyłączyć obsługę plików cookie?
Za obsługę (w tym usuwanie) plików cookie odpowiedzialna jest przeglądarka internetowa. To w jej ustawieniach należy dokonać niezbędnych zmian. Procedura działania może się różnić w zależności od wykorzystywanej przeglądarki.

O tym, jak blokować i ograniczać instalowanie plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki lub za pomocą jednego z wielu dostępnych (darmowych) rozwiązań, dowiedzieć się można na stronie
http://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-coo

Polityka prywatności została opublikowana 2 stycznia 2019.
Ta strona używa plików cookies dowiedz się więcej