Przejdź do menu głównego Przejdź do treści strony Przejdź do stopki
Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl
pl

Statut

Załącznik do uchwały Nr CXI/2905/18
Rady Miasta Krakowa
z dnia 26 września 2018 r.
Statut Instytutu Kultury Willa Decjusza

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Instytut Kultury Willa Decjusza, zwany dalej „Instytutem Kultury”, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. z 2017 r. poz. 862, z 2018 r., poz. 152 i 1105, 1608), zwanej dalej „ustawą
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”,
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r.
poz. 62, 1000, 1366 i 1669),
3) niniejszego statutu.
§ 2. 1. Organizatorem Instytutu Kultury jest Gmina Miejska Kraków.
2. Instytut Kultury jest samorządową nieartystyczną instytucją kultury wyodrębnioną pod
względem prawnym i ekonomiczno-finansowym.
3. Instytut Kultury z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę
Miejską Kraków uzyskuje osobowość prawną.
§ 3. 1. Siedzibą Instytutu Kultury jest Miasto Kraków.
2. Terenem działania Instytutu Kultury jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Instytut Kultury może prowadzić także działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej na
zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa.
§ 4. 1. Instytut Kultury może posługiwać się nazwą skróconą „Willa Decjusza”.
2. Instytut Kultury używa pieczęci podłużnej zawierającej w swej treści następujące dane: nazwę
instytucji w pełnym brzmieniu, adres, numer telefonu/faksu oraz cyfrowy identyfikator instytucji
kultury nadany w systemie informacji statystycznej.

II. Cel i działania
§ 5. 1 Celem działalności Instytutu Kultury jest prowadzenie działalności kulturalnej,
w szczególności podejmowanie działań służących upowszechnianiu, zachowaniu oraz promocji
dziedzictwa kulturowego i kultury współczesnej, zgodnie z treścią uchwałą Nr LIV/376/92 RMK
Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 1992 roku, która postanawiała o przeznaczeniu Pałacu
Decjusza wraz z terenami parkowymi na cele kulturalne i naukowe.
2. Instytut Kultury gromadzi i upowszechnia wiedzę o dziedzictwie kulturowym, poprzez
realizację projektów i programów - krajowych i zagranicznych - wpływających na kształtowanie
świadomości społecznej w zakresie wartości i zachowania dziedzictwa kulturowego.
3. Instytut Kultury inicjuje i realizuje współpracę międzynarodową, w zakresie związanym
ze swoją statutową działalnością, a także wspiera istniejące programy międzynarodowe,
w szczególności program Kraków Miasto Literatury oraz uczestnictwo Krakowa w Międzynarodowej
Sieci Miast Pisarzy Uchodźców (ICORN) .
4. Instytut Kultury wspiera rozwój i integrację wspólnot i społeczności lokalnych.
§ 6. 1. Do zadań Instytutu Kultury należy w szczególności:
1) gromadzenie, dokumentowanie, upowszechnianie oraz promocja wiedzy związanej z materialnym
i niematerialnym dziedzictwem kulturowym i kulturą współczesną,
2) organizowanie i realizowanie programów i projektów związanych z dziedzictwem kulturowym
oraz z upamiętnieniem historycznych miejsc, wydarzeń i osób,
3) współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami zajmującymi się
ochroną zabytków i dziedzictwem kulturowym oraz wspieranie Miasta w działaniach związanych
z przynależnościową do tych organizacji (w tym m.in.: Organizacją Narodów Zjednoczonych dla
Wychowania, Nauki i Kultury UNESCO i Polskim Komitetem ds. UNESCO, Organizacją Miast
Dziedzictwa Światowego OWHC, Ligą Polskich Miast i Miejsc UNESCO, Narodowym
Instytutem Dziedzictwa, a także z siecią miast partnerskich Krakowa),
4) inicjowanie oraz prowadzenie prac i badań naukowych oraz współpracy z instytucjami
naukowymi, uczelniami, muzeami, bibliotekami i archiwami,
5) organizowanie i realizowanie programów edukacji kulturalnej, w tym tworzenie i prowadzenie
studiów zaawansowanych, programów stypendialnych i szkół letnich,
6) rozwijanie i propagowanie twórczości artystycznej i literackiej,
7) prowadzenie badań i studiów nad rozwojem kultury współczesnej oraz ochrony dziedzictwa
kulturowego, a także prezentacja wyników tych badań,
8) promowanie w kraju i na świecie wizerunku Krakowa jako miasta historycznego, wpisanego na
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO,
9) ochrona i udostępnianie zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego Willi Decjusza,
10) podejmowanie innych inicjatyw kulturalnych i społecznych, w tym w szczególności działania na
rzecz społeczności lokalnej poprzez angażowanie ich w programy i wydarzenia organizowane
w Instytucie Kultury,
11) wzmacnianie działalności rezydencjalnej dla pisarzy, menedżerów kultury, artystów różnych
sektorów dla wspierania strategicznych celów miasta w zakresie wspierania mobilności twórców
i promotorów kultury,
12) prowadzenie działalności na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz
swobód obywatelskich, a także innych działań wspomagających rozwój demokracji,
13) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz integracji cudzoziemców.
2. Instytut Kultury realizuje cele statutowe w szczególności poprzez:
1) organizację konferencji, seminariów, warsztatów, szkoleń, pobytów studyjnych i stypendialnych
oraz zajęć edukacyjnych,
2) organizację wydarzeń i projektów związanych z prowadzoną działalnością kulturalną, w tym
w szczególności z materialnym i niematerialnym dziedzictwem kulturowym (koncertów, spektakli,
wystaw, odczytów, spotkań, przeglądów),
3) realizację zadań związanych z trwałym upamiętnieniem historycznych miejsc, wydarzeń i osób
wybitnych (m.in. tablice, obiekty małej architektury, pomniki, trasy historyczne),
4) organizowanie rezydencji i stypendiów pobytowych,
5) realizację projektów muzycznych, wizualnych, multimedialnych i filmowych oraz wydawanie
publikacji związanych z prowadzoną działalnością w zakresie dziedzictwa kulturowego.
3. Instytut Kultury prowadzi działalność szkoleniową i instruktażowo-metodyczną.
4. Instytut Kultury współpracuje z Radami Dzielnic oraz społecznym ruchem kulturalnym.

III. Zarządzanie i organizacja
§ 7. 1. Instytutem Kultury kieruje dyrektor, który reprezentuje instytucję na zewnątrz, zarządza nią
jednoosobowo i ponosi pełną odpowiedzialność za całokształt jej działalności.
2. Do obowiązków dyrektora należy w szczególności:
1) kierowanie sprawami działalności podstawowej i administracyjnej,
2) kształtowanie programu działalności,
3) prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi instytucji,
4) poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej instytucji,
5) dobór i wykorzystywanie kadr, stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
pracowników oraz zapewnienie im odpowiednich warunków pracy,
6) przedstawianie organizatorowi i właściwym instytucjom planów i sprawozdań rzeczowych,
finansowych oraz wniosków inwestycyjnych,
7) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,
8) sprawowanie kontroli zarządczej w instytucji.
3. Dyrektor upoważniony jest do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków
do wysokości środków określonych w planie finansowym instytucji.
§ 8. 1. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Krakowa, w trybie i na zasadach
określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Organizator może powierzyć zarządzanie Instytutem Kultury osobie fizycznej lub prawnej na
podstawie umowy o zarządzaniu instytucją zawartej zgodnie z przepisami ustawy o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej.
3. W przypadku powierzenia zarządzania Instytutem Kultury zarządcy, wykonuje on uprawnienia
dyrektora.
§ 9. 1. Dyrektor może kierować Instytutem Kultury we współpracy z Radą Programową, zwaną
dalej „Radą” – organem doradczym i opiniodawczym w sprawach związanych z planami rozwoju
i działalności Instytutu Kultury.
2. Członków Rady powołuje i odwołuje dyrektor Instytutu Kultury.
3. Pracami Rady kieruje jej przewodniczący.
4. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć przedstawiciele organizatora, eksperci, doradcy oraz
osoby zaproszone przez Radę.
5. Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez dyrektora
regulaminu.
§ 10. Organizację wewnętrzną Instytutu Kultury określa regulamin organizacyjny nadawany przez
dyrektora tej instytucji, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz działających w niej organizacji
związkowych i stowarzyszeń twórców.

IV. Gospodarka finansowa
§ 11. 1. Instytut Kultury prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych
w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Podstawą gospodarki finansowej Instytutu Kultury jest plan finansowy, ustalony przez jego
dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
3. Instytut Kultury sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy o finansach
publicznych.
4. Roczne sprawozdanie finansowe Instytutu Kultury, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395 ze zm.) zatwierdza Prezydent Miasta
Krakowa.
5. Instytut Kultury składa organizatorowi sprawozdania każdorazowo na żądanie, w tym zgodnie
z programem badań statystycznych.
6. Instytut Kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi
samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich
wykorzystania.
7. Majątek Instytutu Kultury wykorzystuje się dla celów wynikających z zakresu działania
instytucji.
8. Organizator monitoruje gospodarkę finansową Instytutu Kultury poprzez przeprowadzanie
kontroli w zakresie:
1) właściwego prowadzenia gospodarki finansowej instytucji, zgodnie z zasadami określonymi
w ustawie o finansach publicznych,
2) racjonalnego gospodarowania mieniem Instytutu Kultury i zapewnieniem należytej jego ochrony,
3) dokonywania wydatków w sposób celowy, przy optymalnym doborze metod i środków,
umożliwiających terminową realizację zadań statutowych.
§ 12. 1. Instytut Kultury może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą według zasad
określonych w obowiązujących przepisach.
2. Działalność określona w ust. 1 może być prowadzona w zakresie:
1) działalności wydawniczej,
2) organizowania imprez kulturalnych, naukowych, edukacyjnych, w tym m.in. produkcji spektakli,
koncertów, pokazów, kongresów, konferencji, szkoleń i innych,
3) wynajmu pomieszczeń, powierzchni oraz sprzętu i wyposażenia,
4) usług w zakresie małej gastronomii,
5) usług turystycznych,
6) usług reklamowych, marketingowych, promocyjnych,
7) udzielania praw autorskich do posiadanych zasobów materialnego i niematerialnego dziedzictwa
kulturowego,
8) wykonywania ekspertyz i opinii,
9) prowadzenia badań naukowych,
10) realizacji projektów filmowych, telewizyjnych, radiowych, internetowych i na potrzeby innych
mediów,
11) impresariatu artystycznego.
3. Środki uzyskane z działalności gospodarczej wykorzystuje się w celu finansowania działalności
statutowej Instytutu Kultury.
§ 13. Źródła finansowania Instytutu Kultury:
1) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego,
przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu
państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych
oraz z innych źródeł,
2) środki finansowe w formie dotacji od organizatora, przekazywane jako:
a) dotacja podmiotowa, na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań
statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
b) dotacja celowa, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
c) dotacja celowa na realizacje wskazanych działań i programów.

V. Postanowienia końcowe
§ 14. Połączenia, podziału lub likwidacji Instytutu Kultury może dokonać organizator na
warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
§ 15. 1. Statut nadaje organizator.
2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.
Ta strona używa plików cookies dowiedz się więcej