Przejdź do menu głównego Przejdź do treści strony Przejdź do stopki
Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl
pl

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ INSTYTUTU KULTURY WILLA DECJUSZA


Instytut Kultury Willa Decjusza zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.willadecjusza.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2019-08-29
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-06-14

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wymagania które nie zostały spełnione:
- niektóre z grafik nie posiadają tekstów alternatywnych
- w niektórych dokumentach może nie być zachowana hierarchiczność nagłówków

Wymagania wyłączone:
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2020-09-15.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Piotr Dec Pollyart Profesjonalne strony internetowe.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-30.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Anna Brągiel, adres poczty elektronicznej: anna.bragiel@willadecjusza.pl
 
Kontaktować można się także dzwoniąc lub wysyłając SMS na numer telefonu 518 766 742. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania na zapewnienie dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać alternatywnego sposobu dostępu do informacji, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać
- imię i nazwisko,
- dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
- dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
- opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich Rzecznika Praw Obywatelskich

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Instytut Kultury Willa Decjusza ul. 28 Lipca 1943 17a 30-233 Kraków

Na teren Willi Decjusza można wejść od ul. 28 Lipca 1943 i ul. Kasztanowej. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Przed wejściem od strony wschodniej znajdują się schody, wejście od strony zachodniej bez schodów, natomiast jest próg. Drzwi są ciężkie, dwuskrzydłowe, brak samozamykaczy co może utrudniać ich otwieranie. Przy drzwiach wejściowych od strony wschodniej umieszczony jest domofon, wyposażony w ekran z komunikatem świetlnym i głosowym informującym o otwarciu drzwi.

Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest tylko hol na parterze, przy wejściach do pomieszczeń znajdują się progi i stopnie. Na pierwsze i drugie piętro prowadzą schody. W budynku nie ma windy. 

Na każdej kondygnacji obiektu znajdują się plany tyflograficzne przedstawiające rozmieszczenie pomieszczeń, a na drzwiach umieszczone są tabliczki z nazwami sal w języku polskim oraz alfabecie Braille'a, ułatwiające orientację w budynku. 

Punkt informacyjno – recepcyjny znajduje się na parterze w holu.  Jest to wolnostojąca wyspa z dwóch stron dostępna z obniżonym blatem, w której zainstalowana jest stacjonarna pętla indukcyjna.

W recepcji można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu i jest bezpłatna dla osób Głuchych.

Na parkingu na górnym dziedzińcu wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Obiekt nie posiada wydzielonych toalet dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI APLIKACJI MOBILNEJ WILLA DECJUSZA

Instytut Kultury Willa Decjusza zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej Willa Decjusza.

Daty publikacji i aktualizacji:
Data publikacji aplikacji mobilnej: 2023-06-09.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-06-09.

Status pod względem zgodności z ustawą
Aplikacja mobilna jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
Wymagania które nie zostały spełnione:
- brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
- niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Anna Brągiel, adres poczty elektronicznej: anna.bragiel@willadecjusza.pl Kontaktować można się także dzwoniąc lub wysyłając SMS na numer telefonu 518 766 742. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania na zapewnienie dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Deklaracja dostępności

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Instytut Kultury Willa Decjusza - tekst łatwy do czytania

Instytut Kultury Willa Decjusza

O działalności IKWD w Polskim Języku Migowym
Ta strona używa plików cookies dowiedz się więcej