pl
A A A

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ INSTYTUTU KULTURY WILLA DECJUSZA

Instytut Kultury Willa Decjusza  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.4.2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Instytut Kultury Willa Decjusza.
Data publikacji strony internetowej: 29.08.2019
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25.5.2020

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z wyłączeniem treści opisanych poniżej. 
Na stronie www.willadecjusza.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 
TREŚCI NIEDOSTĘPNE
Niektóre z materiałów filmowych nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 
PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Deklarację sporządzono dnia: 15.9.2020
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 19.03.2021
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sylwia Miłkowska
E-mail: sylwia@willadecjusza.pl
Telefon: +48 12 425 36 38
 
Każdy ma prawo:
  •  zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
 
Żądanie musi zawierać:
  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
 
SKARGI I ODWOŁANIA

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Instytutu Kultury Willa Decjusza
Adres: ul. 28 lipca 1943 17a
30-233 Kraków
E-mail: willa@willadecjusza.pl
 
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
https://www.rpo.gov.pl/pl
 
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo jest możliwe od strony dziedzińca górnego. Dla osób niepełnosprawnych ruchowo dostępny jest parter budynku - w salach brak progów, wszystkie przejścia są szerokie. Dla osób niedosłyszących i niesłyszących przygotowane są transkrypcje nagrań audio. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Deklaracja dostępności

Ta strona używa plików cookies dowiedz się więcej