Przejdź do menu głównego Przejdź do treści strony Przejdź do stopki
Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl
pl

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ INSTYTUTU KULTURY WILLA DECJUSZA


Instytut Kultury Willa Decjusza zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.willadecjusza.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2019-08-29
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-06-14

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wymagania które nie zostały spełnione:
- niektóre z grafik nie posiadają tekstów alternatywnych
- w niektórych dokumentach może nie być zachowana hierarchiczność nagłówków
- „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Wirtualny spacer wykonany jest w technologii matterport, która nie spełnia niektórych wymagań WCAG 2.1 jak np. nie oferuje funkcji fokusa. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, gdyż wiąże się z wykonaniem nowego wirtualnego spaceru w innej technologii. Planujemy realizację nowego wirtualnego spacer do dnia 31.05.2023 r.

Wymagania wyłączone:
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2020-09-15.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Piotr Dec Pollyart Profesjonalne strony internetowe.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-30.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Anna Brągiel, adres poczty elektronicznej: anna.bragiel@willadecjusza.pl 

Kontaktować można się także dzwoniąc lub wysyłając SMS na numer telefonu 518 766 742. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania na zapewnienie dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać alternatywnego sposobu dostępu do informacji, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać
- imię i nazwisko,
- dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
- dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
- opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich Rzecznika Praw Obywatelskich, https://bip.brpo.gov.pl/

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Instytut Kultury Willa Decjusza ul. 28 Lipca 1943 17a 30-233 Kraków

   - dla osób mających problemy z poruszaniem się
Do budynku prowadzą dwa wejścia. Przed wejściem od strony wschodniej znajdują się schody, wejście od strony zachodniej bez schodów, natomiast jest próg. Drzwi trudne do otwarcia, dwuskrzydłowe, brak samozamykaczy. Brak windy i urządzeń umożliwiających poruszanie się pomiędzy kondygnacjami, progi i stopnie przy wejściach do pomieszczeń, do pomieszczeń drzwi dwuskrzydłowe.
Obiekt nie posiada wydzielonych toalet dla osób niepełnosprawnych.

- dla osób głuchych i słabosłyszących
W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Na chwilę obecną brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego. Dla osób zwiedzających w pomieszczeniach znajdują się tekstowe opisy sal.
 
- dla osób niewidomych i słabowidzących
Wejście widoczne na tle fasady odpowiednio do zabytkowego charakteru budynku (ciemne drzwi na tle jasnej elewacji), schody proste ale bez oznaczeń poszczególnych pięter w alfabecie Braille’a oraz z zastosowaniem kontrastowych tablic, schody i szklane drzwi ze względu na zabytkowy charakter nie są oznaczone kontrastowo, w budynku jest dźwiękowy system powiadamiania alarmowego.
Dla zwiedzających informacje o poszczególnych salach są w formie nagrań po zeskanowaniu kodu QR przy użyciu własnego telefonu. Udostępniony jest również model 3D budynku oraz tyflografiki przedstawiające główną fasadę budynku i płaskie dekoracje ścienne.

- pies asystujący
Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

- parking i miejsca postojowe
Przy obiekcie znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe, brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Deklaracja dostępności

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Instytut Kultury Willa Decjusza - tekst łatwy do czytania

Instytut Kultury Willa Decjusza

O działalności IKWD w Polskim Języku Migowym
Ta strona używa plików cookies dowiedz się więcej