Przejdź do menu głównego Przejdź do treści strony Przejdź do stopki
Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl Strona Główna serwisu willadecjiusza.pl
pl

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.willadecjusza.pl

Instytut Kultury Willa Decjusza zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.willadecjusza.pl.

  • Data publikacji strony internetowej: 2019-08-29.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-06-14.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Niektóre z grafik nie posiadają tekstów alternatywnych.
  • Niektóre materiały wideo nie zawierają napisów dla osób z niepełnosprawnością słuchu czy audiodeskrypcji.

Powody braku spełnienia wymagań

  • Dostępność wymienionych materiałów Instytut planuje sukcesywnie wprowadzać do 31 grudnia 2024 r. Duża ilość treści na stronie wpływa na termin realizacji dostępności.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-20.

Skróty klawiaturowe

  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Brągiel, anna.bragiel@willadecjusza.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 518 766 742 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Instytut Kultury Willa Decjusza

28 lipca 1943 17A
30-233 Kraków

Na teren Willi Decjusza można wejść od ul. 28 Lipca 1943 i ul. Kasztanowej. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Przed wejściem od strony wschodniej znajdują się schody, wejście od strony zachodniej bez schodów, natomiast jest próg. Drzwi są ciężkie, dwuskrzydłowe, brak samozamykaczy co może utrudniać ich otwieranie. Przy drzwiach wejściowych od strony wschodniej umieszczony jest domofon, wyposażony w ekran z komunikatem świetlnym i głosowym informującym o otwarciu drzwi.

Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest parter, przy wejściach do pomieszczeń znajdują się progi i stopnie. Na pierwsze i drugie piętro prowadzą schody. W budynku nie ma windy.

Na każdej kondygnacji obiektu znajdują się plany tyflograficzne przedstawiające rozmieszczenie pomieszczeń, a na drzwiach umieszczone są tabliczki z nazwami sal w języku polskim oraz alfabecie Braille'a, ułatwiające orientację w budynku.

Punkt informacyjno - recepcyjny znajduje się na parterze w holu. Jest to wolnostojąca wyspa z dwóch stron dostępna z obniżonym blatem, w której zainstalowana jest stacjonarna pętla indukcyjna.

W recepcji można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu i jest bezpłatna dla osób Głuchych.

Na parkingu na górnym dziedzińcu wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Obiekt posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Aplikacje mobilne

  • Willa Decjusza - https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.audiotour.willa_decjusza&hl=en_NZ&gl=US

Dodatkowe informacje

  • Informacja o naszej działalności w tekście łatwym do czytania (ETR): https://willadecjusza.pl/etr
  • Informacja o naszej działalności w języku migowym (PJM): https://willadecjusza.pl/pjm
  • Deklaracja dostępności została przygotowana w Generatorze Deklaracji Dostępności..

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Instytut Kultury Willa Decjusza - tekst łatwy do czytania

Instytut Kultury Willa Decjusza

O działalności IKWD w Polskim Języku Migowym
Ta strona używa plików cookies dowiedz się więcej